Klienci

 1. Badanie ewaluacyjne: Ocena wpływu działań podejmowanych w II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację celów szczegółowych tej osi
 2. Analiza ex-ante: Możliwość realizacji projektów w obszarze ochrony środowiska przy wykorzystaniu niedotacyjnych form wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE po 2020 r.
 3. Badanie ewaluacyjne: Ewaluacja śródokresowa dotycząca postępu rzeczowego II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wkładu tej osi w realizację Strategii Europa 2020
 4. Analiza: Uwzględnianie w projektach realizowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 aspektów adaptacji do zmian klimatu, łagodzenia zmian klimatu i zwiększania odporności inwestycji na skutki tych zmian i zagrożenia klęskami żywiołowymi lub katastrofami naturalnymi
 5. Badanie ewaluacyjne: Ewaluacja Programów Operacyjnych PL02, PL03 i PL04 finansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 6. Badanie ewaluacyjne: Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 7. Ekspertyza: Zakres i sposób przeprowadzania audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu
 8. Ekspertyza: Standardy przetwarzania poszczególnych rodzajów zużytego sprzętu oraz wymagania dla zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
 9. Badanie ewaluacyjne: Podsumowanie efektów wdrażania projektów w sektorze środowiska w priorytetach I-V POIiŚ 2007-2013
 10. Ekspertyza dotycząca przeglądu istniejących w Polsce bodźców ekonomicznych szkodliwych dla różnorodności biologicznej
 11. Raport z realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012
 12. Badanie ewaluacyjne: Ocena osiągniętych efektów ekologicznych w ramach osi I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz porównanie nakładów finansowych poniesionych na ich osiągnięcie z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi z innych źródeł finansowych
 13. Piąty krajowy raport z wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej
 14. Badanie ewaluacyjne: Komplementarność przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska w POIIŚ (Priorytety I-V) z projektami środowiskowymi realizowanymi w ramach innych osi POIIŚ, 16 RPO, PROW oraz WPRyb
 1. Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: LIFE
 2. Badanie ewaluacyjne: Efekty inwestycji w obszarze energetyki finansowanych w ramach polityki spójności 2007-2013
 3. Badanie ewaluacyjne: Wpływ polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne
 4. SOOŚ: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
 5. Badanie ewaluacyjne: Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020
 6. Analiza: Rozwój sektora energetycznego OZE w Polsce Wschodniej – stan i perspektywy
 7. Prognoza wyzwań globalnych dla polskich regionów w ujęciu przestrzennym
 8. Badanie ewaluacyjne: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim
 9. SOOŚ: Weryfikacja założeń prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 1. Badanie ewaluacyjne: Wpływ wykorzystania zwrotnych form finansowania na realizację działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020
 2. Badanie ewaluacyjne: Wstępna ocena wpływu I i VII osi POIiŚ 2014-2020 w kontekście uzasadnienia wsparcia projektów w zakresie przesyłu, dystrybucji i wykorzystania gazu w perspektywie unijnej po 2020 rok
 3. Badanie ewaluacyjne: Ocena postępu rzeczowego I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
 4. Badanie ewaluacyjne: Badanie wpływu projektów energetycznych realizowanych w ramach działania 10.1 POIiŚ 2007-2013 na stan infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce
 1. Badanie ewaluacyjne: Przeprowadzenie oceny ex-post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-013. Część II – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na środowisko i klimat
 2. Strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej obszarów wiejskich do roku 2020
 3. Badanie ewaluacyjne: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na Rozwój Obszarów Wiejskich
 1. Ocena wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną oraz wynikające z niej wytyczne dla działań administracji ochrony przyrody w Polsce do roku 2030
 1. Opracowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego (ekspertyzy przyrodnicze oraz opracowanie danych w formie GIS)
 1. <AKTUALNIE W REALIZACJI> Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu
 2. Katalog instrumentów kompensacyjnych wynikających z położenia gmin na terenie obszarowych form ochrony przyrody województwa kujawsko-pomorskiego
 1. Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 oraz Prognoza oddziaływania “Programu…” na środowisko
 1. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego
 1. Badanie ewaluacyjne: Ocena użyteczności, trafności, efektywności, skuteczności i trwałości projektów RPO WŁ realizowanych w obszarze edukacji, kultury w latach 2007-2013
 1. Badanie ewaluacyjne: Ewaluacja działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap I
 2. Badanie ewaluacyjne: Ewaluacja systemu monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013
 3. Badanie ewaluacyjne: Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w Województwie Małopolskim w 2012 roku (raport z ewaluacji on-going realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008 – 2013)
 4. Badanie ewaluacyjne: Badanie stopnia wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego w ramach dedykowanego systemu monitoringu – III etap prac
 1. Badanie ewaluacyjne: Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki
 2. Badanie ewaluacyjne: Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu
 1. Badanie ewaluacyjne: Znaczenie interwencji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska
 1. Badanie ewaluacyjne: Ocena efektywności wdrażania podejścia Leader pod kątem działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie pomorskim
 2. Badanie ewaluacyjne: Ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WP na środowisko w województwie pomorskim
 1. Badanie ewaluacyjne: Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
 2. Badanie ewaluacyjne: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim
 3. Analiza potrzeb infrastrukturalnych w ramach środowiska w województwie śląskim
 4. Uzupełnienie Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
 1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030
 1. Badanie ewaluacyjne 31 Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski dotyczące ich działalności i stanu realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju finansowanych w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 oraz ich wpływu na rozwój lokalny
 1. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024r., za okres 2016 – 2017
 2. Badanie ewaluacyjne: Ocena zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020
 4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2015
 5. Ekspertyza: Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego