Projekty

 1. <AKTUALNIE W REALIZACJI> Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu
 2. Ocena wpływu działań podejmowanych w II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację celów szczegółowych tej osi (Ministerstwo Klimatu, 2020)
 3. Wpływ wykorzystania zwrotnych form finansowania na realizację działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 (Ministerstwo Energii, 2019)
 4. Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2019)
 5. Wstępna ocena wpływu I i VII osi POIiŚ 2014-2020 w kontekście uzasadnienia wsparcia projektów w zakresie przesyłu, dystrybucji i wykorzystania gazu w perspektywie unijnej po 2020 roku (Ministerstwo Energii, 2019)
 6. Ewaluacja śródokresowa dotycząca postępu rzeczowego II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wkładu tej osi w realizację Strategii Europa 2020 (Ministerstwo Środowiska, 2019)
 7. Ocena postępu rzeczowego I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania (Ministerstwo Energii, 2018)
 8. Ewaluacja działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap I (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2018)
 9. Badanie wpływu projektów energetycznych realizowanych w ramach działania 10.1 POIIŚ 2007-2013 na stan infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce (Ministerstwo Energii, 2017)
 10. Ewaluacja Programów Operacyjnych PL02, PL03 i PL04 finansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (Ministerstwo Środowiska, 2017)
 11. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Ministerstwo Środowiska, 2017)
 12. Efekty inwestycji w obszarze energetyki finansowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 (Ministerstwo Rozwoju, 2017)
 13. Przeprowadzenie oceny ex-post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-013. Część II – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na środowisko i klimat (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2016)
 14. Wpływ polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne (Ministerstwo Rozwoju, 2016)
 15. Ocena zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2015)
 16. Ewaluacja systemu monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2015)
 17. Podsumowanie efektów wdrażania projektów w sektorze środowiska w priorytetach I-V POIiŚ 2007-2013 (Ministerstwo Środowiska, 2015)
 18. Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014)
 19. Ocena użyteczności, trafności, efektywności, skuteczności i trwałości projektów RPO WŁ realizowanych w obszarze edukacji, kultury w latach 2007-2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2014)
 20. Ocena osiągniętych efektów ekologicznych w ramach osi I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz porównanie nakładów finansowych poniesionych na ich osiągnięcie z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi z innych źródeł finansowych (Ministerstwo Środowiska, 2013)
 21. Ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WP na środowisko w województwie pomorskim (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2013)
 22. Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013)
 23. Ocena efektywności wdrażania podejścia Leader pod kątem działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie pomorskim (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2012)
 24. Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w Województwie Małopolskim w 2012 roku – badanie porównawcze (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2012)
 25. Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2012)
 26. Komplementarność przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska w POIIŚ (Priorytety I-V) z projektami środowiskowymi realizowanymi w ramach innych osi POIIŚ, 16 RPO, PROW oraz WPRyb (Ministerstwo Środowiska, 2012)
 27. Badanie stopnia wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego w ramach dedykowanego systemu monitoringu – III etap prac (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2012)
 28. Badanie ewaluacyjne 31 Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2012)
 29. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na Rozwój Obszarów Wiejskich (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2011)
 30. Znaczenie interwencji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 2011)
 31. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2011)
 1. Analiza ex-ante: Możliwość realizacji projektów w obszarze ochrony środowiska przy wykorzystaniu niedotacyjnych form wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE po 2020 r. (Ministerstwo Środowiska, 2019)
 2. Analiza: Uwzględnianie w projektach realizowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 aspektów adaptacji do zmian klimatu, łagodzenia zmian klimatu i zwiększania odporności inwestycji na skutki tych zmian i zagrożenia klęskami żywiołowymi lub katastrofami naturalnymi (Ministerstwo Środowiska, 2018)
 3. Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: LIFE (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2018)
 4. Ekspertyza dotycząca możliwości stworzenia programu Greenlnn wspierającego rozwój zielonych technologii w ramach istniejących działań w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (Ministerstwo Rozwoju, 2018)
 5. Ekspertyza: Zakres i sposób przeprowadzania audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu (Ministerstwo Środowiska, 2015)
 6. Ekspertyza: Standardy przetwarzania poszczególnych rodzajów zużytego sprzętu oraz wymagania dla zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (Ministerstwo Środowiska, 2015)
 7. Ekspertyza: Katalog instrumentów kompensacyjnych wynikających z położenia gmin na terenie obszarowych form ochrony przyrody województwa kujawsko-pomorskiego (Województwo Kujawsko-Pomorskie, 2014)
 8. Ekspertyza dotycząca przeglądu istniejących w Polsce bodźców ekonomicznych szkodliwych dla różnorodności biologicznej (Ministerstwo Środowiska, 2014)
 9. Opracowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego – ekspertyzy przyrodnicze oraz opracowanie danych w formie GIS (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 2013)
 10. Analiza potrzeb infrastrukturalnych w ramach środowiska w województwie śląskim (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2012)
 11. Ocena wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną oraz wynikające z niej wytyczne dla działań administracji ochrony przyrody w Polsce do roku 2030 (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012)
 12. Inwestycje w energetykę wiatrową – oddziaływanie na rozwój gmin i lokalne społeczności (ekspertyza dla DONG Energy Renewables Polska Sp. z .o.o., 2012)
 13. Rozwój sektora energetycznego OZE w Polsce Wschodniej – stan i perspektywy (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011)
 14. Prognoza wyzwań globalnych dla polskich regionów w ujęciu przestrzennym (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011)
 15. Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2010)
 1. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024r., za okres 2016 – 2017 (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2018)
 2. Program ochrony środowiska dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania programu na środowisko (Powiat Lubartowski, 2018)
 3. Program ochrony środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 oraz Prognoza oddziaływania “Programu…” na środowisko (Powiat Janowski, 2017)
 4. Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 oraz Prognoza oddziaływania “Programu…” na środowisko (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2016)
 5. Strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej obszarów wiejskich do roku 2020 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2013)
 6. Raport z realizacji Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 (Ministerstwo Środowiska, 2013)
 7. Piąty krajowy raport z wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej (Ministerstwo Środowiska, 2013)
 8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2015 (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2012)
 1. Program ochrony środowiska dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania programu na środowisko (Powiat Lubartowski, 2018)
 2. Program ochrony środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 oraz Prognoza oddziaływania “Programu…” na środowisko (Powiat Janowski, 2017)
 3. Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 oraz Prognoza oddziaływania “Programu…” na środowisko (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2016)
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2016)
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030 (Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich, 2015)
 6. Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2015)
 7. Uzupełnienie Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2014)
 8. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 2014)
 9. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013)
 10. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 2013)
 11. Weryfikacja założeń prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011)
 12. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla złoża bazaltu „Kłopotno I – Pole 548,1 wraz z terenami przyległymi w gminie Mirsk (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PRI-BAZALT“ S.A., 2011)
 13. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa budynku warsztatowo – usługowego wraz z myjnią samochodową” (Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ARIKA I”)
 14. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy oczyszczalni ścieków realizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego Carbo-Koks Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 (Carbo- Koks Sp. z o.o.)
 15. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddziału Rehabilitacji, zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy” polegającego na budowie oddziału rehabilitacyjnego i basenu rehabilitacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie lądowiska dla helikopterów (Gmina Trzebnica)
 16. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoki Kościół i Wisznia Mała, gmina Wisznia Mała” (Gmina Wisznia Mała)
 17. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia ,,Stacja uzdatniania wody z ujęcia dla wodociągu grupowego Wisznia Mała oraz budowa kanału wód zużytych z rejonu SUW Machnice w gminie Wisznia Małą” (Gmina Wisznia Mała)
 18. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Modernizacja ul. Brzegowej w Dzierżoniowie integracyjnej z droga wojewódzką nr 383” (Urząd Miasta Dzierżoniów)
 19. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków “Prusice” w Pietrowicach Małych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prusice, Ligotka, Dębnica, Krościna Mała Petrowice Małe (Gmina Prusice)